Kreditni rizik: Koja je razlika između modela Basel (Capital) u odnosu na modele umanjenja vrijednosti?


Odgovor 1:

Ovo se pitanje može tumačiti na nekoliko načina, ali model umanjenja vrijednosti općenito se može definirati kao model koji predviđa ili predviđa "drugačiji od privremenog" gubitka u vrednovanju određenog portfelja vrijednosnih papira. Ovo je manje ili više računovodstveni koncept koji utječe na ono što se odražava kao fer vrijednost portfelja vrijednosnih papira u bilanci, kao i ono što se odražava kao gubitak u računu dobiti i gubitka.

Bazelski modeli koriste se za izračunavanje ili predviđanje kapitalnog opterećenja proizvoda ili klase imovine na temelju određene vrste rizika. Unosi u ove modele mogu sadržavati informacije poput oštećenja. Konačno, ideja iza bazelskog izračuna je kvantificirati količinu rizika koji preuzimate i usporediti ga s iznosom kapitala koji apsorbira gubitak koji banka posjeduje.

Stoga će umanjenja ili gubici u vašem portfelju izravno utjecati na izračun kapitala koji banka posjeduje.